Semestralny kurs języka polskiego

Semestralny kurs języka polskiego jest prowadzony dwa razy w roku akademickim: od początku października do końca stycznia i od połowy lutego do końca czerwca. Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które chciałyby poznawać język polski w sposób systematyczny. Na zakończenie kursu przeprowadza się test kontrolny, który sprawdza wiedzę i ocenia postępy w nauce. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o udziale w kursie języka polskiego i o wynikach testu kontrolnego. Na życzenie uczestnika Szkoła może przeprowadzić egzamin wskazujący stopień znajomości języka. Egzamin jest płatny osobno. Zajęcia można kontynuować w następnych semestrach. Kurs w grupie na danym poziomie rozpoczyna się wtedy, kiedy powstaje grupa licząca minimum 6 osób.
Zajęcia na semestralnym kursie języka polskiego obejmują 4 godziny lekcyjne w tygodniu, najczęściej 2 godziny 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Podstawowym okresem nauki jest semestr (15 tygodni), czyli 60 godzin lekcyjnych.

Opłata za kurs

Opłata za semestralny kurs języka polskiego wynosi 1500 PLN lub równowartość w innej walucie za 1 semestr.

Zasady uczestnictwa w semestralnym kursie języka polskiego

W semestralnym kursie języka polskiego może uczestniczyć osoba, która ukończyła 18 lat.
Aby uczestniczyć w kursie, należy:

  • wypełnić deklarację uczestnictwa w kursie i przesłać ją na adres: szkola@us.edu.pl
  • przed rozpoczęciem kursu wnieść opłatę za kurs i dowód wpłaty przedstawić w Biurze Szkoły
  • opłata wadium jest bezzwrotna.

Na miesiąc przed rozpoczęciem nauki student powinien wnieść opłatę za kurs. W przypadku rezygnacji z kursu, Szkoła zwraca opłatę, potrącając 50 euro wadium.
Na prośbę uczestnika kursu Szkoła rezerwuje zakwaterowanie w domu studenckim, gdzie student samodzielnie opłaca czynsz. Szkoła nie uczestniczy w załatwianiu wiz i kart pobytu. Po otrzymaniu deklaracji uczestnictwa w kursie i wpłaceniu 50 euro wadium Szkoła wydaje zaświadczenie o zakwalifikowaniu danej osoby na kurs języka polskiego w określonym terminie. Wadium jest bezzwrotne.
Szkoła zastrzega sobie prawo korekty sposobu realizacji kursu.

 

Deklaracja (DOC) Deklaracja (PDF)
Application (DOC) Application (PDF)

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – WYPEŁNIJ

Konto bankowe

34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

ING BANK ŚLĄSKI
IBAN: PL34
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND,
Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Accessibility